Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o IV Sesji RM

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432) 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach
ZWOŁUJE IV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
na dzień 30 stycznia 2019 roku, godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, Sala konferencyjna nr 23

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Interpelacje i zapytania radnych.

4. Podjęcie uchwał w sprawach:
    a) zmiany w budżecie na 2019 rok,
    b) zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Głubczyce,
    c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,
    d) określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych bonifikat od opłat rocznych za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy Głubczyce zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
    e) wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
    f) wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 - 2023”,
    g) podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania,
    h) określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania,
    i) zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Głubczyckiej Rady Seniorów,
    j) zaliczenia wewnętrznej drogi gminnej w miejscowości Gadzowice do kategorii publicznych dróg gminnych,
    k) zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
    l) określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty,
    m) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice,
    n) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bernacice Górne,
    o) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Biernatów,
    p) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Bogdanowice,
    q) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Braciszów,
    r) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chomiąża,
    s) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Chróstno,
    t) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Ciermięcice,
    u) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Debrzyca,
    v) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Dobieszów,
    w) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Gadzowice,
    x) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Głubczyce - Sady,
    y) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Gołuszowice,
    z) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Grobniki,
    aa) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kietlice,
    bb) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Klisino,
    cc) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Krasne Pole,
    dd) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Królowe,
    ee) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Krzyżowice,
    ff) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kwiatoniów,
    gg) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lenarcice,
    hh) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lisięcice,
    ii) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Lwowiany,
    jj) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre,
    kk) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Mokre - Kolonia,
    ll) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Głubczycka,
    mm) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Gołuszowice,
    nn) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowe Sady,
    oo) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Nowy Rożnów,
    pp) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Opawica,
    qq) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pielgrzymów,
    rr) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pietrowice,
    ss) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowice,
    tt) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Pomorzowiczki,
    uu) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Radynia
    vv) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Równe,
    ww) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Sławoszów,
    xx) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Stara Wieś,
    yy) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe,
    zz) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Tarnkowa,
    aaa) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Widok,
    bbb) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zawiszyce,
    ccc) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy,
    ddd) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zopowy Osiedle,
    eee) zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Zubrzyce,
    fff) ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce.

5. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

6. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

7. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

8. Wolne wnioski i informacje. 

9. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

Głubczyce, 23.01.2019 r.    

Metryczka
 • opublikowano:
  25-01-2019 13:58
  przez: Mateusz Kitka
 • zmodyfikowano:
  28-01-2019 10:50
  przez: Mateusz Kitka
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 522
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×