Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO

RPO+OPO+EFRR.jpeg

1. NAZWA PROJEKTU:

"TERMOMODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE SUBREGIONU POŁUDNIOWEGO"

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie Nr RPOP.03.02.01-16-0015/17-00 z dnia 06.12.2017 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej III - Gospodarka niskoemisyjna, Poddziałania 3.2.1 – Efektywność energetyczna w budynkach publicznych.

2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

01.08.2017 – 28.09.2018

3. WARTOŚĆ PROJEKTU:

Całkowita wartość projektu: 20 375 214,49 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 18 347 765,64 zł

Dofinansowanie ze środków EFRR: 10 608 603,90 zł

4. OPIS PROJEKTU:

Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim o charakterze zintegrowanym i realizowanym przez 15 jednostek samorządu terytorialnego: Powiat Nyski jako Lider Projektu oraz 14 Partnerów: Powiat Głubczycki, Powiat Prudnicki, Gmina Biała, Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Grodków, Gmina Korfantów, Gmina Nysa, Gmina Otmuchów, Gmina Paczków, Gmina Pakosławice, Gmina Prudnik, Gmina Skoroszyce.

Projekt realizuje cel szczegółowy 2 - „Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych, wydzielonego w ramach Osi Priorytetowej III „Gospodarka niskoemisyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 (priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym).

Projekt swym zakresem obejmie głęboką termomodernizację 21 budynków użyteczności publicznej usytuowanych na obszarze Subregionu Południowego, w tym: szkoły, żłobki,przedszkola, urzędy miast i gmin,szpitale, remizy, świetlice wiejskie, budynki OSP i OPS.

Zakres zaplanowanych prac termomodernizacyjnych został określony na podstawie przeprowadzonych audytów energetycznych i obejmuje m. in.:

• prace budowlane związane z ociepleniem przegród pionowych i poziomych budynków,

• wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

• wymianę i modernizację systemów c.o.,

• wymianę źródeł ciepła na efektywne energetycznie,

• wymianę i modernizację systemów c. w. u.,

• montaż lub modernizację systemów wentylacji i klimatyzacji,

• instalację energooszczędnego oświetlenia LED.

Produktami projektu będą:

• Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 21 szt.,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE: 1,

• Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE: 8 szt.,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych: 0,01 Mwe,

• Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych 0,38 MWt,

• Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 36 247,04 m2,

• Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 9,00 szt.

Rezultaty realizacji projektu:

• zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych:7 480 193,54 kWh/rok,

• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 2 064,05 tony CO2/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 20 924,74 GJ/rok,

• zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 22 548,75 GJ/rok,

• ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 187,19 MWh/rok,

• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 339,8 Mwht/rok,

• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 5,89 Mwhe/rok.

   Nazwa zadania realizowanego przez Gminę Głubczyce

„Zwiększenie efektywności energetycznej Przedszkola nr 1 w Głubczycach”

Zakres prac

Część 1. Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Głubczycach .

Część 2. Zmiana sposobu ogrzewania budynku z węglowego na ogrzewanie

z zastosowaniem energii odnawialnej (pompy ciepła). Wymiana instalacji c.o. wewnętrznej.

Część 3. Wymiana instalacji i oświetlenia na LED.