Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Gminy realizowane w 2018 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony zwierząt

Ogłoszenie
Burmistrz Głubczyc
ogłasza otwarty konkurs ofert

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) w związku z uchwałą Nr XXXVII/308/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku

Burmistrz Głubczyc
ogłasza otwarty konkurs ofert

na zadania publiczne Gminy Głubczyce realizowane w 2018 roku w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz w sferze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

I.   Rodzaj zadania

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie realizacji zadania publicznego zawartego w „Programie współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku”, w następujących sferach:

1. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym tj.:

a) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, wyrównywanie szans tych rodzin i osób oraz osób   niepełnosprawnych;

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego tj.:

a) promocja dorobku kulturalnego Gminy w kraju i za granicą poprzez działania o charakterze artystycznym (malarstwo, śpiew, taniec);

b) propagowanie historii i tradycji kulturalnych Gminy;

c) ochrona dziedzictwa kulturowego Gminy;

d) przedsięwzięcia kulturalne, w szczególności ich alternatywne, nie komercyjne formy;

3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

a) opieka nad zwierzętami bezdomnymi (dokarmianie bezdomnych psów i kotów, poszukiwanie dla nich nowych właścicieli, itp.)

II.   Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań

Na realizację zadań publicznych, o których mowa w pkt. I ust. 1-3 przeznacza się środki publiczne odpowiednio w wysokości:

ad. 1. a) 35.000,00 zł

ad. 2. a) 19.000,00 zł

b)     14.000,00 zł

c)     3.000,00 zł

d)     9.000,00 zł

ad.3. a) 25.000,00 zł

III.   Zasady przyznawania dotacji

1. W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie działające statutowo w obszarze zadań publicznych, o których mowa w pkt. I ust.1-3.

2. Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru (zgodny ze stanem faktycznym i prawnym),

b) statut organizacji,

c) tytuł prawny do obiektu niezbędnego do realizacji wspieranego zadania,

d) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2016 r. z działalności oferenta.

Kopie dokumentów dołączanych do oferty powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem na każdej stronie.

3. Oferty należy składać odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w pkt. I ust. 1-3.

4. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W tym przypadku oferent będzie mógł negocjować zmiany zakresu rzeczowego zadania lub wycofać ofertę.

5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

IV.   Termin i warunki realizacji zadań

1. Zadania publiczne, o których mowa w pkt. I ust.1-3 obejmują działania na rzecz mieszkańców Gminy Głubczyce i winny być zrealizowane w 2018 r. Rozpoczęcie realizacji zadań może nastąpić nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2. Szczegółowy termin i warunki realizacji poszczególnych zadań wynikać będą z zawartych umów.

2. Warunki realizacji zadań określać będzie umowa wg wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).

V.   Termin składania ofert

1. Ofertę należy składać na formularzu określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300). Wzór oferty jest dostępny w Urzędzie Miejskim w pok. nr 10, tel. 77 485 23 20.

2. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadania pożytku publicznego (nazwa zadania)"w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14 lub przesłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2018 r.

VI.   Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 02 lutego 2018 r. przez Komisję Konkursową powołaną zarządzeniem Burmistrza.

2. W przypadku stwierdzenia, że przedłożone oferty nie spełniają wymogów formalnych określonych w pkt. III ust. 2 Komisja Konkursowa wezwie do ich uzupełnienia w terminie do 3 dni od daty powiadomienia.

3. Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową.

4. Oferty nie spełniające wymogów określonych w pkt. III ust. 2 i nie uzupełnione w terminie określonym w ust. 2 podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.

5. Komisja Konkursowa dokona analizy ofert w oparciu o następujące kryteria:

- merytoryczna wartość oferty (0-6 pkt.)

- ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta, przy uwzględnieniu jego doświadczenia w realizacji zadania, realności wykonania zadania, zasobów ludzkich, bazy materialnej (0-6 pkt.)

- rodzaj, celowość i wysokość planowanych kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-6 pkt.)

- wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania oraz zakres finansowania go z innych źródeł – dot. również pracy wolontariuszy (0-6 pkt.)

- osiągnięcia i doświadczenie w realizacji podobnych projektów we współpracy z samorządem lokalnym (0-6 pkt.),

- możliwość realizacji zadania w kolejnych latach – cykliczność (0-6 pkt.),

- zgodność oferty z celami statutowymi oferenta (0-4 pkt.).

6. O przyznaniu dotacji decyduje Burmistrz Głubczyc po zapoznaniu się z opinią i propozycjami Komisji Konkursowej.

VII.   Zrealizowane zadania w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim i ich koszty

1. Dotacja na realizację zadań wymienionych w pkt. I ust. 1-3 przyznana w 2017 r. wynosiła odpowiednio:

ad. 1. a) 12.000,00 zł

ad. 2. a) 17.000,00 zł

b) 4.000,00 zł

c) 3.000,00 zł

d) 9.000,00 zł

ad. 3. a) 25000,00 zł

2. Dotacja na realizację zadań wymienionych w pkt. I ust. 1-3 przyznana w 2016 r. wynosiła odpowiednio:

ad. 1. a) 10.000,00 zł

ad. 2. a) 17.000,00 zł

b) 4.000,00 zł

c) 3.000,00 zł

d) 9.000,00 zł

ad. 3. a) 1000,00 zł

VIII.   Postanowienia końcowe

1. Gmina zastrzega sobie możliwość zamknięcia konkursu w poszczególnych zadaniach bez wyboru oferty.

2. Szczegółowe ustalenia dotyczące wysokości i sposobu przekazywania dotacji oraz trybu i terminu rozliczenia dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego zostaną określone w umowie zawartej z oferentem wyłonionym w wyniku postępowania konkursowego.

3. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.


PDFWyniki konkursu na zadania publiczne w sferze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym, w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i ochrony zwierząt.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-12-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  28-12-2017 15:26
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  07-02-2018 09:49
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 1236
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl