Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XXXVIII Sesji RM

 

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXVIII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  20 grudnia 2017  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wręczenie Herbów Głubczyc.

3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Głubczyce na lata 2018-2029,

- przedstawienie projektu uchwały
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie  przedłożonego projektu  uchwały

- głosowanie nad projektem uchwały

b) uchwalenia budżetu Gminy Głubczyce na rok 2018,

- przedstawienie ostatecznej wersji projektu uchwały budżetowej na rok 2018

- odczytanie opinii i wniosków w sprawie zmian w projekcie uchwały budżetowej proponowanych przez stałe  Komisje Rady Miejskiej

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza projektu budżetu na 2018 r.,

- przedstawienie stanowiska Burmistrza w sprawie opinii i  wniosków stałych komisji,

- dyskusja oraz głosowanie nad ewentualnymi poprawkami do uchwały budżetowej

- głosowanie nad projektem uchwały budżetowej zgłoszonej przez Burmistrza.

c) zmian w budżecie na 2017 rok,

d) ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, ustalenia planu finansowego tych wydatków oraz określenia ostatecznego terminu dokonania każdego wydatku ujętego w wykazie,

e) udzielenia dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Klisinie,

f) uchylająca uchwałę w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce,

g) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Głubczyce,

h) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Życzenia Świąteczno - Noworoczne.

11. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  14 grudnia 2017 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  14-12-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  14-12-2017 15:10
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  13-04-2018 09:33
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 649
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×