Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o XXXVII Sesji RM

O B W I E S Z C Z E N I E

                        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875)

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głubczycach

ZWOŁUJE XXXVII SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W GŁUBCZYCACH

na  dzień  29 listopada 2017  roku o godz. 15:00

obrady odbędą się w Urzędzie Miejskim w Głubczycach (sala nr 23) przy ul. Niepodległości 14.

  

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Złożenie ślubowania przez Radną Rady Miejskiej.

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmian w budżecie na 2017 rok,

b) zmiany uchwały w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczeniu inkasentów i określeniu wysokości wynagrodzenia za inkaso,

c) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Głubczyce,

d) przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej do instalacji solarnych i pomp ciepła na terenie Gminy Głubczyce,

e) zasad udzielenia dotacji celowej na budowę oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Głubczyce,

f) zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głubczyce,

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,

h) ustalenia wysokości cen za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych,

i) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,

j) przyjęcia programu współpracy Gminy Głubczyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania publiczne w 2018 roku,

k) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Głubczyce na czas oznaczony do lat trzech,

l) nadania statutu sołectwu Bernacice Górne,

m) nadania statutu sołectwu Biernatów,

n) nadania statutu sołectwu Bogdanowice,

o) nadania statutu sołectwu Braciszów,

p) nadania statutu sołectwu Chomiąza,

q) nadania statutu sołectwu Chróstno,

r) nadania statutu sołectwu Ciermięcice,

s) nadania statutu sołectwu Debrzyca

t) nadania statutu sołectwu Dobieszów,

u) nadania statutu sołectwu Gadzowice,

v) nadania statutu sołectwu  Głubczyce -Sady,

w) nadania statutu sołectwu Gołuszowice,

x) nadania statutu sołectwu Grobniki,

y) nadania statutu sołectwu Kietlice,

z) nadania statutu sołectwu Klisino,

za) nadania statutu sołectwu Krasne Pole,

zb) nadania statutu sołectwu Królowe,

zc) nadania statutu sołectwu Krzyżowice,

zd) nadania statutu sołectwu Kwiatoniów,

ze) nadania statutu sołectwu Lenarcice,

zf) nadania statutu sołectwu Lisięcice,

zg) nadania statutu sołectwu Lwowiany,

zh) nadania statutu sołectwu Mokre,

zi) nadania statutu sołectwu Mokre - Kolonia,

zj) nadania statutu sołectwu Nowa Wieś Głubczycka,

zk) nadania statutu sołectwu Nowe Gołuszowice,

zl) nadania statutu sołectwu Nowe Sady,

zm) nadania statutu sołectwu Nowy Rożnów,

zn) nadania statutu sołectwu Opawica,

zo) nadania statutu sołectwu Pielgrzymów,

zp) nadania statutu sołectwu Pietrowice,

zq) nadania statutu sołectwu Pomorzowice,

zr) nadania statutu sołectwu Pomorzowiczki,

zs) nadania statutu sołectwu Radynia,

zt) nadania statutu sołectwu Równe,

zu) nadania statutu sołectwu Sławoszów,

zv) nadania statutu sołectwu Stara Wieś,

zw) nadania statutu sołectwu Ściborzyce Małe,

zx) nadania statutu sołectwu Tarnkowa,

zy) nadania statutu sołectwu Widok,

zz) nadania statutu sołectwu Zawiszyce,

zza) nadania statutu sołectwu Zopowy,

zzb) nadania statutu sołectwu Zopowy Osiedle,

zzc) nadania statutu sołectwu Zubrzyce

zzd) zmieniająca Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz obliczania i przyznawania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Głubczyce,

zze) zmieniająca uchwałę w sprawie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Głubczyce za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym,

zzf) nadania statutu Szkole Podstawowej Nr 3 w Głubczycach,

zzg) wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej,

zzh)  uzupełnienia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy i Współpracy Europejskiej Rady Miejskiej.

6. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej z podejmowanych działań w okresie międzysesyjnym.

7. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

8. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.

9. Wolne wnioski i informacje.

10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej
           Kazimierz Naumczyk

Głubczyce,  22 listopada 2017 r.

Metryczka
 • wytworzono:
  24-11-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  24-11-2017 13:22
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  14-12-2017 15:12
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 544
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×