Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

2017-11-23 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA GŁUBCZYC o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów i Gołuszowice.

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GŁUBCZYC

Z DNIA 22 listopada 2017 ROKU

1) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów;
2) o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r, poz. 1073) oraz art. 39, art. 40, w związku z art. 46, pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405), zawiadamiam:

1) podjęciu, przez Radę Miejską w Głubczycach, Uchwały Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Dobieszów;
2) podjęciu, przez Radę Miejską w Głubczycach, Uchwały Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w sołectwie Gołuszowice.

Obszary objęte miejscowym planem są przedstawione na:
1) załączniku graficznym, stanowiącym integralną część Uchwały Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017r.;
2) załączniku graficznym, stanowiącym integralną część Uchwały Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 26 lipca 2017r.;

i są do wglądu w Urzędzie  Miejskim w Głubczycach przy ul. Niepodległości 14,  48 – 100 Głubczyce, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych.  

Zainteresowani mogą składać wnioski, wnioski i uwagi do ww. planu miejscowego.

Wnioski, wnioski i uwagi należy składać na piśmie, w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia – tj. do dnia 15 grudnia 2017 roku:

- w formie pisemnej,  na adres: Urząd Miejski w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce,

- ustnie do protokołu, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Głubczycach, tel. 77 485 30 21 wew. 256, w godzinach pracy urzędu;

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres um@glubczyce.pl lub za pomocą platformy ePUAP, konieczności  opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Wniosek, wniosek i uwaga, powinny zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, wniosku i uwagi oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy (numer ewidencyjny działki, obręb).

Wnioski, zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Głubczyc w trakcie sporządzania projektu planu miejscowego.

Wnioski i uwagi, zgodnie z art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Głubczyc.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Głubczycach, w Referacie ds. Planowania Przestrzennego i Realizacji Inwestycji Urzędu Miejskiego w Głubczycach, codziennie za wyjątkiem sobót i dni świątecznych, pod numerem 77 485 30 21 wew. 256.

Burmistrz Głubczyc

Adam Krupa

Metryczka
 • wytworzono:
  23-11-2017
  przez: Mateusz Kanas
 • opublikowano:
  23-11-2017 13:42
  przez: Mateusz Kanas
 • zmodyfikowano:
  23-11-2017 15:16
  przez: Mateusz Kanas
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 1323
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×