Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu

Z A W I A D O M I E N I E

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

zawiadamia
że zgodnie z zapisami art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257),
w brzmieniu obowiązującym od 1 czerwca 2017 r.,


1. W postępowaniach, które zostaną wszczęte po 6 sierpnia 2017 r.,
1.1. o wszczęciu postępowania, strony zostaną zawiadomione poprzez obwieszczenie wywieszone:
a) na stronie BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu;
b) na tablicach ogłoszeń: Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz urzędu gminy, na terenie której planowane jest przedsięwzięcie;
c) w pobliżu miejsca planowanego przedsięwzięcia;

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania zostanie zawarta informacja o tym, że o kolejnych czynnościach i decyzjach organu, strony postępowania będą zawiadamiane, zgodnie z zapisami cyt. wyżej art. 49 Kpa, wyłącznie poprzez Biuletyn Informacji Publicznej na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.


1.2. o kolejnych czynnościach i decyzjach, strony będą informowane przy wykorzystaniu „nowej”, wskazanej na wstępie możliwości tj. wyłącznie poprzez BIP na stronie www. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu.
2.
W postępowaniach będących w toku, tryb powiadamiania stron nie ulega zmianie, tzn. będzie dokonywany w sposób taki jak do tej pory.

 

Regionalny Dyrektor Ochrony
Środowiska w Opolu
Alicja Majewska 

Metryczka
 • wytworzono:
  07-08-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  07-08-2017 13:13
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  07-08-2017 13:21
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 3216
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl