Gmina Głubczyce

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego

Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

(Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/239/17 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach
)

§ 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Głubczyc na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2016r. poz.1817).

§ 2. 1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Głubczyc nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Kolejne posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego.

§ 3. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

3. Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.

4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§ 4. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§ 5. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach.


UWAGA

W dniach od 7 do 21 sierpnia 2017 r. prowadzony jest nabór kandydatów do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Metryczka
 • wytworzono:
  04-08-2017
  przez: Wiesław Kozyra
 • opublikowano:
  04-08-2017 13:49
  przez: Wiesław Kozyra
 • zmodyfikowano:
  06-08-2017 21:59
  przez: Wiesław Kozyra
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Głubczyce
  odwiedzin: 1447
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×