Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje projektu uchwały RM dotyczącej trybu powołania Rady Pożytku Publicznego

Burmistrz Głubczyc informuje, że w dniach od 19 stycznia do 2 lutego 2017 roku przeprowadzone będą konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach
Pisemne opinie o projekcie w/w uchwały organizacje pozarządowe mogą składać w w/w terminie w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach (parter - pok nr 2)

PDFProtokół konsultacji projektu uchwały w sprawie trybu powoływania członków GRDPP.pdf


Zarządzenie Nr 802/17
Burmistrza Głubczyc

z dnia 19 stycznia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach dotyczącej określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu uchwały w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach.

§ 2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, po zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach i Biuletynie Informacji Publicznej, informacji o konsultacjach oraz projektu uchwały w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie od 19 stycznia do 2 lutego 2017r.

§ 3. Opinie należy składać na piśmie w terminie określonym w §2 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Głubczycach (pok. Nr 2), ul. Niepodległości 14.

§ 4. 1. Z przebiegu konsultacji zostanie sporządzony protokół.

2. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach.

§ 5. Zarządzenie wchodzi wżycie z dniem podpisania.

 

 

z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza


Kazimierz Bedryj

 

 

 Załącznik do Zarządzenia Nr 802/17
Burmistrza Głubczyc
z dnia 19 stycznia 2017 r.

PROJEKT

druk nr 242

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Głubczycach

z dnia ....................2017r.
w sprawie określania trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 i 1579) i art. 41e ust.1 i art.41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się tryb powoływania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się organizację i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głubczycach

Tryb powoływania członków
Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

§ 1. 1. Członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, zwanej dalej Radą, powołuje Burmistrz Głubczyc w drodze zarządzenia.

2. W skład Rady wchodzi 9 członków, w tym:

1) 2 przedstawicieli Burmistrza Głubczyc;

2) 2 przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach;

3) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej ustawą, prowadzących działalność na terenie Gminy Głubczyce.

3. Przedstawicieli Burmistrza Głubczyc wskazuje Burmistrz Głubczyc.

4. Przedstawicieli Rady Miejskiej w Głubczycach wskazuje Rada Miejska w Głubczycach, przekazując Burmistrzowi Głubczyc uchwałę zawierająca ich imienny wykaz.

5. Wyłonienie członków Rady - przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej organizacjami, następuje na zasadach określonych w § 2.

§ 2. 1. Każda organizacja prowadząca działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Głubczyce ma prawo do zgłoszenia 1 kandydata na członka Rady.

2. Organizacje dokonują zgłoszenia poprzez przesłanie na adres Urzędu Miejskiego w Głubczycach, ul. Niepodległości 14, zgłoszenia kandydatów na członków Rady.

3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 winno zawierać: nazwę, dane teleadresowe i Nr KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej, imię i nazwisko kandydata - członka organizacji zgłaszającej oraz stanowisko lub funkcję zajmowane przez kandydata w organizacji pozarządowej, dane teleadresowe kandydata, krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata, które przydatne będą w Radzie, podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej.

4. Do zgłoszenia należy dołączyć:

1) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;

2) pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie;

3) oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Gminy Głubczyce.

5. Zgłoszenia, o których mowa w ust.2przyjmowane są w terminie 14dni od daty ukazania się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Głubczycach www.glubczyce.pl informacji o rozpoczęciu naboru kandydatów na członków Rady będących przedstawicielami organizacji.

6. Zgłoszenia, o których mowa w ust.2 winny być podpisane przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji organizacji.

7. Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach weryfikuje zgłoszenia, tj. sprawdza ich kompletność i poprawność.

8. Lista kandydatów wraz z nazwą organizacji zgłaszającej, opisem doświadczeń i umiejętności kandydata zostaje przedłożona Burmistrzowi Głubczyc.

9. Z przedłożonej listy kandydatów, których zgłoszenia zostały zweryfikowane pozytywnie, Burmistrz Głubczyc wybiera 5 członków Rady spośród zgłoszeń organizacji.

§ 3. 1. Burmistrz Głubczyc odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, o której mowa wart.41e ust.3ustawy, w przypadku określonym wart.41g ust.2ustawy.

2. W razie śmierci lub odwołania członka Rady Burmistrz Głubczyc uzupełnia skład Rady na okres do końca kadencji stosując odpowiednio tryb określony w § 1 i § 2.

 

 

Załącznik Nr2do Uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Głubczycach

Organizacja i tryb działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach

§ 1. Gminna Rada Działalności Pożytku Publicznego w Głubczycach, zwana dalej Radą, jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym powoływanym przez Burmistrza Głubczyc na wniosek organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych wart.3ust.3ustawy z dnia 24kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego io wolontariacie (Dz.U.z2016r. poz.1817).

§ 2. 1. Rada obraduje i pracuje na posiedzeniach.

2. Pierwsze posiedzenie Rady zwoływane jest przez Burmistrza Głubczyc nie później niż w ciągu 30 dni od dnia jej powołania.

3. Na pierwszym posiedzeniu Rada wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

4. Odwołanie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego bądź sekretarza następuje w takim samym trybie, co powołanie, na wniosek co najmniej 1/3 członków Rady.

5. Kolejne posiedzenia Rady zwoływane są przez przewodniczącego.

§ 3. 1. Pracami Rady kieruje przewodniczący, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2. Rada podejmuje decyzje w postaci uchwał, stanowisk i opinii.

3. Posiedzenia Rady są ważne, gdy uczestniczy w nich co najmniej połowa składu Rady.

4. Decyzje Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

5. Z każdego posiedzenia Rady sekretarz sporządza protokół, do którego dołącza się listę obecności członków.

§ 4. Członkowie Rady pełnią funkcję społecznie. Za pracę w Radzie nie przysługuje im wynagrodzenie.

§ 5. Obsługę administracyjno - biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjno-Administracyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach.