Przejdź do treści strony
Gmina Głubczyce Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Komunalno-Inwestycyjny

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek zawierający:
- dane dotyczące funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania,
- informacje dotyczące: zapotrzebowania na wodę i energię i sposobu odprowadzenia ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- dane dotyczące charakterystyki parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowiska lub jego wykorzystanie, gdy inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska.
2. Załączniki w postaci :
- dwie kopie mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000, w przypadku jej braku kopie mapy ewidencyjnej , zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i
najbliższe otoczenie tego terenu,
- ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

Opłata skarbowa ( nie dotyczy inwestycji mieszkaniowych ):
- za wydanie decyzji - 107,00 zł 

TERMIN ZAŁATWIENIA :
- 60 dni – zależny od uzyskania uzgodnień wymaganych ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym ( najszybciej od 30 dni do dwóch miesięcy ),
- inwestycje skomplikowane, m.in. szkodliwe dla środowiska, niektóre sieciowe - mogą powodować wydłużenie czasu postępowania administracyjnego.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
- Magdalena Grzywna tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję ( odwołanie składa się w Sekretariacie Urzędu).
Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.


PODSTAWA PRAWNA :
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

INNE INFORMACJE :
1. Uprawomocnienie decyzji następuje po 14 dniach od daty doręczenia decyzji stronom postępowania, w przypadku nie odwołania się strony od decyzji.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

 

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
 

PODSTAWA PRAWNA
ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody  (Dz.U. z 2013r. poz. 627) zmieniona ustawą z dnia 25 czerwca 2015r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1045)

 • usunięcie drzewa lub krzewu może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego między innymi na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości,
 • zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu, w większości przypadków, wydaje Burmistrz Głubczyc – stanowisko realizujące – Wydział Komunalno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Głubczycach, inspektor ds. ochrony przyrody, pok. Nr 21, II piętro, tel. 77 4853021 w. 248

Wniosek o wydanie zezwolenia drzewa lub krzewu winien zawierać między innymi:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości,
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań,
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana,
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy drzewo na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni, lub jeśli na tej wysokości  nie posiada pnia – obwód pnia mierzony bezpośrednio poniżej korony drzewa,
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew,
 7. miejsce, przyczynę, termin  zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej
 8. rysunek, mapę albo projekt zagospodarowania terenu – określające usytuowanie drzew lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
 9. projekt planu nasadzeń zastępczych, planu przesadzenia drzewa lub krzewu.

Nie jest wymagane zezwolenie na  usunięcie, między innymi:

 1.  krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat,
 2. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew,

 1. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach,
 2. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni.

TERMIN ZAŁATWIENIA - sprawy załatwiane są zasadniczo w terminie do jednego miesiąca (art. 35 § 3 k.p.a.).

OPŁATA SKARBOWA   - wydane zezwolenie zwolnione jest z zapłaty opłaty skarbowej, część III, ust. 44, pkt 6 kol. 4 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2014r. poz. 1628).

DOCformularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.doc

PDFformularz wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu.pdf


UDZIELANIE ZEZWOLEŃ NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

STANOWISKO REALIZUJĄCE
Wydział Komunalno Inwestycyjny Urzędu Miejskiego Głubczyce, ul. Niepodległości 14 inspektor ds. dróg pok. Nr 14 , II p. Tel. (77) 485 30 21 w. 227 , fax (77) 485 24 16

PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. określa warunki udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481).
3. Uchwała Rady Miejskiej w Głubczycach Nr XIX/236/04 z dnia 23 września 2004 r. określa wysokość opłat za zajęcie pasa drogowego.
4. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 253 poz. 2532 tekst jednolity)

WNIOSKODAWCA
Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

WYMOGI FORMALNE WNIOSKU
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego(ulicy) powinien zawierać:
-imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajecie pasa drogowego,
-cel zajęcia pasa drogowego,
-lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego, a w przypadku reklam powierzchnię reklamy,
-planowany okres zajęcia pasa drogowego.
2. Do wniosku należy dołączyć:
-szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego, a w przypadku umieszczania reklamy
z podaniem jej wymiarów,
-zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
3. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dodatkowo dołączyć:
-ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
-oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia zarządca drogi może zażądać dostarczenia:
-projektu budowlanego obiektu umieszczanego w pasie drogowym,
-harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadku etapowego prowadzenia robót.
5. Opłata skarbowa
Wnioski opatrzone opłatą skarbową w wysokości 5,00 zł plus 0,50 zł za każdy załącznik.


TERMIN ZAŁATWIENIA
Sprawy załatwiane są:
- niezwłocznie (art. 35 §2 k.p.a)
- nie później niż w ciągu miesiąca, w przypadku gdy załatwienie sprawy wymaga postępowania wyjaśniającego (art. 35 §3 k.p.a)

OPŁATA SKARBOWA ZA WYDANE POZWOLENIE
Na podstawie cz. IV, ust. 41, kol.4 załącznika do ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej , zezwolenie na zajęcie pasa drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.


WYDANIE OPINII O ZGODNOŚCI PROJEKTÓW PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
2. 3 egz. wstępnego projektu podziału sporządzonego na mapie zasadniczej
a w przypadku braku mapy zasadniczej na kopii mapy katastralnej uzupełnionej o
niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu
3. wypis z ewidencji gruntów
4. ewentualnie upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy

TERMIN ZAŁATWIENIA :
- 30 dni

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :
Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :
- Magdalena Grzywna tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie ( zażalenie składa się w Sekretariacie Urzędu).
Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia stronie.
 

PODSTAWA PRAWNA :
art. 93 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 46 poz. 543 z późniejszymi zmianami), i & 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U. nr 268 poz. 2663).

INNE INFORMACJE :
1. Uprawnienie postanowienia następuje po 7 dniach od daty jego doręczenia stronom, w przypadku nie odwołania się strony od postanowienia.
2. W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.


WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY

WYMAGANE DOKUMENTY :
1. Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2. Załączniki :
- 1 egz. mapy sytuacyjnej z określeniem położenia terenu w połączeniu z najbliższą drogą
publiczną - ulicą miejską ( np. turystyczny plan miasta).

OPŁATA :
1. Opłata skarbowa :
- za wypis z planu do 5 stron  -  30.00 zł
- za wypis z planu powyżej 5 stron  -  50.00 zł
- za wyrys z planu (format A4)  -  20.00 zł

TERMIN ZAŁATWIENIA :

- 7 - 14 dni .

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW :

Urząd Miejski w Głubczycach 48-100 Głubczyce ul. Niepodległości 14 pok. nr 2 (sekretariat)

OSOBA ODPOWIEDZIALNA :

- Magdalena Grzywna tel. 4853021 wew. 236

TRYB ODWOŁAWCZY:

Nie przysługuje.

PODSTAWA PRAWNA :

art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).


WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY GŁUBCZYCE

Jednostka odpowiedzialna:
Stanowisko: Wydział Komunalno-Inwestycyjny Urzędu Miejskiego 48-100 Głubczyce,

ul. Niepodległości 14, inspektor d/s ochrony środowiska – pok. Nr 15, I p. tel. 077 485 30 21 wewn. 231.

Podstawa prawna:

 • art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.);
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. nr 225 poz. 1635 z późn. zm.), załącznik część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami);
 • zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897).

 
Wymagane dokumenty:

 • wniosek, który powinien zawierać:
 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP); o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • numer identyfikacyjny REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości o następującej treści:„Oświadczam, że: dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości są kompletne i zgodne z prawdą; znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, określone w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) ”.Oświadczenie, powyższe powinno zawierać także: firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Opłaty

Do wniosku o wpis do rejestru dołącza się dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł, określonej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, załącznik część I ust. 36 pkt 9a (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późniejszymi zmianami). Opłata wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku i należy ją uiścić  w kasie urzędu lub na  rachunek bankowy: Urzędu   Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14,
48-100 Głubczyce Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Forma załatwienia sprawy:

Zaświadczenie; odmowa wpisu -  decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia:

7 dni  od daty wpływu kompletnego wniosku. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat  Urzędu Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce – pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy dokonania wpisu,  odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje:

Przedsiębiorcy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy (01.01.2012 r.) posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych w nieprzekraczalnym terminie do końca roku 2012 bez uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej (art. 14 ust. 1 zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

 

DECYZJE O ŚRODOWISKOWYCH  UWARUNKOWANIACH

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz.1397).

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o wydanie decyzji;
 2. w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport
  o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 3. w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia;
 4. poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 5. w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 lub 5, ww ustawy  prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapę sytuacyjno-wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;
 6. dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest regionalny dyrektor ochrony środowiska - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji
  o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych
  z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi oraz dla budowli przeciwpowodziowych realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych;
 7. wypis z rejestru gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
  z zastrzeżeniem ust. 1a-1c.

1a.  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

1b.  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, wypis z rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne.

1c.  Jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 i 5, oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, nie wymaga się wypisu z rejestru,
o którym mowa w ust. 1 pkt 6.

 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i kartę informacyjną przedsięwzięcia przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Karta  informacyjna przedsięwzięcia - jest  to dokument zawierający podstawowe informacje
o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o:

a)   rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

b)   powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

c)   rodzaju technologii,

d)   ewentualnych wariantach przedsięwzięcia,

e)   przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

f)   rozwiązaniach chroniących środowisko,

g)   rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

h)   możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

i)    obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia;

 

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.  Nr    225, poz.1635) opłata skarbowa :

 • za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  wynosi i 205 zł
 • za złożone pełnomocnictwo – 17 zł,

Opłata wymagalna jest z chwilą złożenia wniosku i należy ją uiścić  na rachunek bankowy:
Urzędu   Miejskiego w Głubczycach ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce 
Nr  51 1090 2154 0000 0005 6000 0127

Forma załatwienia sprawy: Decyzja Burmistrza Głubczyc

Termin załatwienia:  2-3  miesiące  od daty wpływu kompletnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wnioski można składać w Sekretariacie Urzędu – pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową .

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Głubczyc w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Odwołanie należy złożyć w Sekretariacie Urzędu, - pok. Nr 2 ( parter ), lub przesyłką pocztową.

Dodatkowe informacje:
Burmistrz Głubczyc może wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku , w terminie nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, postępowanie wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego

 

Metryczka
 • wytworzono:
  14-07-2011
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • opublikowano:
  14-07-2011 12:19
  przez: Bogusław Wojciechowski
 • zmodyfikowano:
  22-01-2016 09:33
  przez: Marcelina Wieliczko
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Głubczycach
  odwiedzin: 15533
Dane adresowe:

Gmina Głubczyce
48-100 Głubczyce
ul. Niepodległości 14

Dane kontaktowe:

tel.: +48 77 485 30 21 do 24
fax: +48 77 485 24 16
e-mail: um@glubczyce.pl
strona www: www.glubczyce.pl